1. Bent u patiënt? Klik op de naam van het product waar u mee wordt behandeld. U kunt u op dit gedeelte registreren en het aanmeldproces doorlopen met de EU-code, die vermeld staat op de verpakking.. 
  2. Bent u zorgverlener? U kunt rechtsonder inloggen met uw BIG-code.
Avonex®
Fampyra®
Plegridy®
Tecfidera®

Gebruiksvoorwaarden

Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig voordat u deze website gebruikt.

Deze Gebruiksvoorwaarden geven de voorwaarden weer die van toepassing zijn op uw gebruik van de website http://www.multiplecare.nl

Gebruikmaking van deze website betekent dat u instemt met deze Gebruiksvoorwaarden. Als u niet met alle Gebruiksvoorwaarden akkoord gaat, gebruik deze website dan niet.

Biogen kan op elk gewenst moment deze website aanpassen, evenals de regels die van toepassing op het gebruik ervan zijn. Wijzigingen zullen op de website aangekondigd worden, dus let daarop als u de website gebruikt. Indien u de website blijft gebruiken nadat wijzigingen zijn aangekondigd, aanvaardt u dergelijke wijzigingen.

Eigenaar van de website:
Biogen Netherlands B.V.
Postbus 42 1170 AA Badhoevedorp
Nederland

Deze website biedt geen medisch advies of professionele adviesdiensten.

De inhoud van deze website is bedoeld als algemene bron van informatie wat betreft de daarin behandelde onderwerpen, maar wordt uitsluitend op een 'zoals is'- en 'als beschikbaar'-basis aangeboden als genoemd in deze Gebruiksvoorwaarden. U wordt aangemoedigd om informatie hierin vervat te verifiëren met andere bronnen en om deze informatie zorgvuldig door te nemen met uw behandelend arts. Biogen is niet betrokken bij het verstrekken van medische of vergelijkbare professionele diensten of advisering via deze website en de informatie die hier wordt gegeven is niet bedoeld om het advies van een arts te vervangen. Als u dergelijke diensten of zulk advies wenst, dient u een medisch deskundige te raadplegen. U mag Biogens publicatie van deze inhoud niet opvatten alsof Biogen de standpunten op deze website onderschrijft of als enige vorm van garantie of strategie, aanbeveling, behandeling, actie, of toepassing van medicatie of preparaat vervaardigd door de auteur van de inhoud.

Reikwijdte van gebruik
Biogen nodigt u uit om één kopie van deze website te raadplegen, te gebruiken en te downloaden voor informatief, niet-commercieel gebruik door uzelf. Behalve als anders gesteld op deze pagina, mag geen enkele inhoud of software van deze website worden gekopieerd, gedownload of opgeslagen in een geheugensysteem voor enig ander gebruik, noch mag die worden gedistribueerd voor enig doel, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Biogen. U begrijpt dat Biogen uw gebruik van deze website zonder opgaaf van reden om elke reden dan ook kan staken, veranderen of beperken. Door gebruikmaking van deze website verklaart u dat u minimaal 18 jaar oud bent en in Nederland woont.

Geen garanties
Alle inhoud van deze website wordt u geboden op een 'zoals is'- en 'zoals beschikbaar'-basis zonder enige garantie, hetzij uitdrukkelijk, hetzij impliciet, inclusief maar niet beperkt tot garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, correctheid of niet-inbreuk. Biogen geeft geen garantie betreffende de juistheid, volledigheid, actualiteit of betrouwbaarheid van inhoud die via deze website beschikbaar is. U bent ervoor verantwoordelijk om alle informatie te controleren voordat u erop vertrouwt. Gebruik van de website en de daarop beschikbare informatie is op eigen risico. Biogen geeft geen garanties dat gebruik van deze website ononderbroken en zonder fouten zal zijn. U bent ervoor verantwoordelijk om alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te treffen opdat inhoud die u van deze website haalt, vrij van virussen is.

De bovenstaande uitzonderingen kunnen niet van toepassing zijn in rechtsgebieden die de uitsluiting van bepaalde impliciete garanties niet toestaan.

Beperking van aansprakelijkheid; geen plicht om te actualiseren
Gebruik van de website en enige inhoud daarvan is op eigen risico. Biogen wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af, of deze nu is gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of anderszins, voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met toegang tot of gebruik van de website, ook als Biogen geïnformeerd is over de mogelijkheid van dergelijke schade, inclusief maar niet beperkt tot een partij die vertrouwt op enige inhoud die verkregen is door gebruik van de website, of die ontstaat in verband met fouten of weglatingen in of vertraging in de informatieoverdracht aan of van de gebruiker, onderbreking in telecommunicatieverbindingen naar de website, of door virussen, geheel of deels veroorzaakt door nalatigheid, falende telecommunicatie, diefstal of vernietiging of ongeautoriseerde toegang tot de website of gerelateerde informatie of programma's.

Biogen geeft geen garantie dat de functies binnen deze website vrij zijn van computervirussen of andere schadelijke onderdelen. Hoewel de inhoud van de website periodiek wordt bijgewerkt, rust op Biogen geen verplichting om informatie op deze website te actualiseren en Biogen zal niet aansprakelijk zijn voor het nalaten van het actualiseren van dergelijke informatie. Biogen aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid of bruikbaarheid van de informatie die wordt ontsloten of waartoe toegang wordt verkregen via deze website. Het is uw verantwoordelijkheid om informatie die op deze website vermeld staat te controleren voordat u erop vertrouwt.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle inhoud van deze website wordt beschermd door nationaal, Amerikaans, Europees en buitenlands auteursrecht. U mag niets van de inhoud kopiëren, aanpassen, uploaden, downloaden, verzenden, herpubliceren of distribueren, inclusief en zonder beperking de code die in deze website is vervat, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, met uitzondering van gebruik voor uw eigen, niet-commerciële doeleinden. Behalve zoals bepaald in de voorgaande zin zal niets in deze website worden opgevat als het verstrekken van een vergunning of andere rechten volgens enig octrooi, handelsmerk, auteursrecht of andere intellectuele eigendom van Biogen of enige derde. Onbevoegd gebruik van een handelsmerk, dienstmerk of logo van Biogen kan een schending van federaal of nationaal merkenrecht inhouden.

Links
Deze website kan links naar websites bevatten die door andere partijen worden onderhouden. Biogen heeft geen controle over die gelinkte websites en Biogen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites die gelinkt zijn met deze website. Dergelijke links houden niet in dat Biogen materiaal op een andere site onderschrijft en Biogen wijst elke aansprakelijkheid af voor wat betreft uw bezoek aan dergelijke gelinkte websites. Biogen biedt links naar andere websites voor het gemak van de gebruiker en toegang tot een andere website die gelinkt is met deze website is op eigen risico.

Tenzij anders overeengekomen in een schriftelijke overeenkomst tussen u en Biogen moet u zich als volgt aan Biogens linkbeleid houden: (i) een link naar deze website mag uitsluitend een tekstlink zijn die is aangegeven als "http://www.---.nl" of "--- website NL", (ii) het uiterlijk, de positie en andere aspecten van de link mogen niet zodanig zijn dat ze de goodwill die wordt geassocieerd met Biogens namen en handelsmerken schaadt of afzwakt, (iii) de link moet "verwijzen" naar de hoofdpagina [bijv.: www.biogenidec.com] en niet naar andere pagina's binnen de website, (iv) het uiterlijk, de positie en andere kenmerken van de link mogen niet de valse indruk wekken dat uw organisatie of eenheid wordt gesponsord door, aangesloten is bij of geassocieerd wordt met Biogen, (v) als de link door een gebruiker wordt geselecteerd, moet deze de website als volledig scherm tonen en niet als een "frame" op de linkende website, en (vi) Biogen behoudt zich het recht voor om zijn toestemming tot de link volledig naar eigen inzicht te allen tijde in te trekken.

Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing, ongeacht haar keuze van rechtsregels. Biogen verklaart niet dat de informatie op deze website geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere locaties en toegang tot de Biogen-website is verboden vanuit locaties waar de inhoud van de Biogen-website onwettig kan zijn. Degenen die ervoor kiezen om naar de website van Biogen te gaan vanuit andere locaties doen dat op hun eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor naleving van de toepasselijke lokale wetgeving.

Convsersie
Indien een van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of onafdwingbaar wordt gehouden door een bevoegde rechtbank, zullen de andere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden volledig geldig en van kracht blijven. Een bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden die slechts ten dele ongeldig of onafdwingbaar is, zal volledig geldig en van kracht blijven voor zover deze niet ongeldig of onafdwingbaar wordt gehouden. De partijen komen verder overeen dat een dergelijke ongeldige of onafdwingbare bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden wordt vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die zoveel mogelijk de economische, zakelijke of andere strekking van die ongeldige of onafdwingbare bepaling heeft.

Schendingen en aanvullend beleid
Biogen behoudt zich het recht voor om alle beschikbare middelen in te zetten die ons rechtens en in billijkheid ter beschikking staan bij schendingen van de bepalingen als uiteengezet op deze website, inclusief alle rechten om toegang tot de website vanaf een bepaald internetadres te blokkeren.

Vragen
Als u vragen hebt over deze Gebruiksvoorwaarden, neem dan contact op met de betreffende persoon die vermeld staat in ons "Contact"-gedeelte van deze website of via:
Biogen Netherlands B.V.
Postbus 42, 1170 AA Badhoevedorp

Of neem telefonisch contact op via het algemene telefoonnummer van Biogen: 020 5422000